FANDOMGloria

Siya ay isang Pilipinang taga-Loakan, Baguio na nagTNT sa Oakland bago maging tagamakinilya ng napang-asawa.

Nora

Siya ay tagaTondo at namasukan sa isang bangko sa Los Angeles na ‘di naglaon ay napaipat sa Oakland. Siya ay nangupahan sa bahay na tinitirhan nina Gloria.

Mr. Peter Mills

Siya ang Amerikanong pinagtrabahuhan ni Gloria at nagging asawa nito.

Juancho

Siya ang dating nobyo ni Gloria na nais makipagbalikan.

Mamaita

Siya ay isa pang nangungupahan sa tinitirhan nina Gloria at Mr. Mills