Wikia

Genovevamatute Wiki

Buod ng "Paglalayag... Sa Puso ng Isang Bata"

11pages on
this wiki
Comments231

paglalayag sa puso ng isang bata

Isang araw ay ginunita ng guro ang pinagsamahan niya at ng kanyang mabuting estudyante. Inilarawan niya ang kanyang estudyante bilang pinakamaliit at pinakapangit sa buong klase na mayroong kakatuwang punto na nagpapakilalang siya ay taga-ibang lugar. Ngunit sa kabila nito, siya ay palaging nagpapaiwan tuwing hapon sapagkat tumutulong siya sa mga tagalinis, tinutuwid ang mga upuan at bago umalis ay lumilingon upang magsabi ng “Goodbye,teacher!” At di nagtagal, nalaman ng guro na siya ay munting ulilang galing sa lalawigan na lumuwas sa malaking lungsod upang mamasukan kung kaya’t napagtanto ng guro na maliban sa itsura, ang mga iyon ay dahilan din ng kanyang madalas na pag-iisa. Simula nang kanyang malaman ang tungkol dito, tinatawag na niya ito ng madalas sa klase at pinapagawa ng mga mumunting mga bagay para sa kanya. Doon ay nakabuo sila ng tahimik na pagkakaibigan ngunit isang araw ay napagbaligan ang estudyante ng kanyang init ng ulo at dama niya ang labis na pagkalungkot ng bata. Nang mga hapong iyo'y naging matamlay ang bata. Ginawa ng bata ang kaniyang mga nakasanayang gawin ang pag tuwid sa mga upuan bawat hanay pagbili ng minindal sa tabing tindahan ang pagkuha sa tsinelas at nagpaiwan din siya upang likumin ang mga kagamitan . Ngunit di lamang siya tumingin sa kanyang guro ngayo'y paalis na siya .Nagtungo siya sa pintuan at ang kaniyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod .Ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng "Goodbye Teacher!" nagtaka ang kaniyang guro bigla bigla ang maitim at pispis na mukha ng bata'y nakita ng kaniyang guro sa may pintuan "Goodbye Teacher!" ang sabi nya pagkatapos ay umalis na siya.Nag balik siya upang sabihin iyon sa kaniyang guro. kung gagano katatgal ang pagkakaupo ng kaniyang guro ay hindi na niya magunita ngayon ang tangi niya lamang magunita'y ang pagpapakumbaba ng guro sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon nang mga sandaling yaon ang bata ang kaniyang naging guro .

Around Wikia's network

Random Wiki